• English
  • SHQIP
  • МАКЕДОНСКИ

Webinar – Report launch: Click here to join | Agenda [Thursday 27 August – h 3.00 PM]

Understanding and estimating IFFs in Albania, Kosovo, and North Macedonia is a challenging undertaking, as there is no universally accepted definition or a single indicator that can comprehensively capture the phenomenon. Being illicit, these flows are hard to track. However, every reliable indicator does suggest that the scale is significant and growing. In 2015, Global Financial Integrity (GFI) estimated that IFFs could equal some 5.9% of the region’s GDP, which proportionally far exceeds the estimates of global illicit outflows, pegged in the region of 3–5% of global GDP.

The purpose of this report is not to provide an overall estimate of the scale of IFFs in Albania, Kosovo and North Macedonia. Instead, it offers a political-economy analysis of key drivers and trends that enable IFFs in the region, and, in doing so, provides a richer understanding of the phenomenon and a framework upon which stronger responses can be designed.

Njohja në thellësi e problemit, dhe përllogaritja e PFP në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut është një sfidë serioze, pasi nuk ka një përkufizim të pranuar botërsisht mbi këtë fenomen, dhe nuk ka një tregues të veçantë që të paraqesë një tabllo të plotë të situatës. Duke qenë se janë veprimtari ilegale, është e vështirë që të identifikohen dhe gjurmohen këto prurje. Sidoqoftë, të gjitha të dhënat e mbledhura tregojnë se ky problem është shtrirë në shkallë të gjerë, dhe situata po përkeqësohet. Në vitin 2015, Integriteti Global Financiar (Global Financial Integrity – IGF) përllogariti se prurjet e paligjshme mund të arrijnë deri në 5.9 për qind të PBB për rajonin, që është proporcionalisht më i madh se prurjet e paligjshme në nivel global, që llogaritet se shkojnë nga tre deri në pesë për pind të PBB botërore.

Për këtë arsye, ky raport nuk ka për qëllim që të paraqesë një tabllo të përgjithshme të nivelit të prurjeve të paligjshme në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Në fakt, ky raport bën një analizë politiko-ekonomike të faktorëve dhe prirjeve kryesore që krijojnë hapësira dhe mundësi për PFP në rajon, në mënyrë që të ndihmojë për një njohje më të mirë të fenomenit, dhe krijimin e një baze të shëndoshë për marrjen e masave më të forta.

Разбирањето и проценката на НФТ во Албанија, Косово и Северна Македонија е предизвик, бидејќи не постои универзално прифатена дефиниција или единствен показател што може сеопфатно да го отслика феноменот. Бидејќи се нелегални, овие текови тешко се следат. Сепак, секој сигурен показател сугерира дека постојат во значен размер и се зголемуваат. Во 2015 година, Глобалниот финансиски интегритет (ГФИ) процени дека НФТ може да се еднакви на 5,9% од БДП на регионот, што сразмерно во голема мера ги надминува проценките на глобалните нелегални одливи, кои се смета дека се во опсег од 3–5% од глобалниот БДП.

Затоа, целта на овој извештај не е да се обезбеди севкупна проценка на обемот на НФТ во Албанија, Косово и Северна Македонија. Наместо тоа, извештајот нуди политичко-економска анализа на клучните двигатели и трендови кои ги овозможуваат НФТ во регионот и, со тоа, овозможува побогато разбирање на феноменот и рамка врз која може да се дизајнираат посилни одговори.

Illicit Financial Flows in Albania, Kosovo and North Macedonia - Key drivers and current trends

Download PDF

Prurje Financiare Të Paligjshme Në Shqipëri, Kosovë Dhe Maqedoninë E Veriut - Faktorët Kryesorë Dhe Prirjet Aktuale

Download PDF

Нелегални Финансиски Текови Во Албанија, Косово И Северна Македонија - Клучни Причинители И Моментални Трендови

Download PDF
Share this article

Authors

Tuesday Reitano

Tuesday Reitano is Deputy Director at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime and a senior research advisor at the Institute for Security Studies in Pretoria, where she leads the ENACT programme on behalf of the GI. Tuesday was formerly the director of CT MORSE, an independent policy and monitoring unit for the EU’s programmes in counter-terrorism, and for 12 years was a policy specialist in the UN System, including with the UN Development Programme (UNDP), the UN Development Group (UNDG) and the UN Office on Drugs and Crime (UNODC). In this time, she has amassed a wealth of experience in fragile states and development working both with states, civil society and at the community level to strengthen resilience to transnational threats, promote sustainable development and the rule of law. Tuesday has authored a number of policy orientated and academic reports with leading institutions such as the UN, World Bank and OECD on topics ranging from organized crime’s evolution and impact in Africa, on human smuggling, illicit financial flows, and the nexus between crime, terrorism, security and development. Tuesday is the lead author of a forthcoming OECD flagship publication: Illicit Financial Flows: Criminal Economies in West Africa, co-author of Migrant, Refugee; Smuggler, Saviour, a book published in 2016 by Hurst on the role of smugglers in Europe’s migration crisis, and the editor of Militarised Responses to Organised Crime: War on Crime, published by Palgrave in 2017. She holds three Masters Degrees in Business Administration (MBA), Public Administration (MPA) and an MSc in Security, Conflict and International Development (MSc). Tuesday is based in Geneva, Switzerland, with her family.

Read more

Kristina Amerhauser

Kristina joined the Global Initiative Against Transnational Organized Crime in October 2018. She is currently an analyst conducting research on the Western Balkans and working on the Civil Society Observatory to counter organized crime in South East Europe. She is based in Vienna.

Kristina holds a master’s degree in advanced international studies from the Vienna School of International Studies, a BSc in international business from the Vienna University of Business and Economics and a BA in development studies from the University of Vienna.

As a native Austrian, Kristina speaks German, English and Spanish, possesses working proficiency in French and basic knowledge of Italian.

Read more